Wat Is Forfaitaire Ruimte?

Dit percentage is de zogenaamde vrije ruimte, of met een moeilijk woord de forfaitaire ruimte. Dat betekent in feite dat je voor alle vergoedingen en verstrekkingen die je aan je werknemers doet, 1,18% (en 3% over de eerste € 400.00) van de totale fiscale loonsom beschikbaar heeft.

Wat valt onder de vrije ruimte?

De vrije ruimte is een percentage van de fiscale loonsom van de onderneming. Dat is het totaal van het belastbare loon van alle werknemers, dat is het loon inclusief de bijtelling voor de auto van de zaak bijvoorbeeld.

Wat is vrije ruimte Belastingdienst?

U mag een gedeelte van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. We noemen dit de vrije ruimte. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

Wat mag je onbelast vergoeden?

Onder andere de volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen voor de volledige waarde onder de vrije ruimte van de fiscale loonsom:

 • Fiets van de zaak.
 • Kerstpakketten.
 • Internet thuis en overige kosten voor thuiswerken.
 • Rechtsbijstand werknemer bij ontslagprocedure.
 • Producten uit eigen bedrijf.
 • Aandelen in bedrijf werkgever.
 • Wat valt onder de WKR 2022?

  Algemene wijzigingen werkkostenregeling (WKR) 2022

  In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,00 een opbouw van de vrije ruimte van 1,7%. Over het bedrag boven de € 400.000,00 wordt het opbouwpercentage 1,18%. De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen.

  See also:  Hoe Wordt Een Planeet Gemaakt?

  Hoeveel WKR per persoon?

  De gebruikelijkheidstoets bepaalt namelijk dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De fiscus gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

  Kan bonus onder WKR?

  Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

  Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Wat is het verschil tussen belast en onbelast?

  Op belaste (bruto) vergoedingen worden loonbelasting en sociale premies ingehouden. Het nettobedrag van deze bruto vergoeding zal dus lager uitpakken. Op een onbelaste vergoeding worden geen loonbelasting en premies meer ingehouden, dus het nettobedrag zal gelijk zijn aan het ingevoerde bedrag.

  Wat is een redelijke onkostenvergoeding?

  De medewerker een onkostenvergoeding krijgt welke per maand nooit meer is dan € 180,00 en wanneer hij een volledig jaar werkt, bovendien niet meer krijgt dan € 1.800,00 over dat jaar (2022). In dat geval is er geen sprake van loon, ook als er minder kosten worden gemaakt dan deze vergoeding.

  Is onkostenvergoeding verplicht?

  U kunt afspraken maken over een onkostenvergoeding. Deze vergoeding is niet verplicht. Een onkostenvergoeding kan wel gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte.

  See also:  Hoe Snel Gaat Een Komeet?

  Hoe werkt de vrije ruimte WKR?

  U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

  Hoeveel mag je een werknemer belastingvrij schenken?

  Doelmatigheidsgrens. Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per werknemer per jaar. Tot dit bedrag gaat de fiscus ervan uit dat een vergoeding of verstrekking voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en hoeft u in beginsel dus geen naheffingen te verwachten.

  Hoeveel korting mag je personeel geven?

  De gericht vrijgestelde korting is maximaal 20 procent van de consumentenprijs van het product met een maximum van € 500 per werknemer per kalenderjaar. De door u gegeven korting van 20 procent (dat is de korting na vermindering van de standaardkorting voor vaste klanten) valt binnen deze gerichte vrijstelling.

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Welke loonsom voor WKR?

  De loonsom waarvan een werkgever moet uitgaan is het totale loon van alle werknemers die onder hetzelfde loonbelastingnummer worden verloond. Het loon van subnummers (bijvoorbeeld in concernverband) moet dus bij elkaar worden geteld.

  Wat is de Gebruikelijkheidstoets?

  De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever in de administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, vormt belast loon voor de werknemer.

  See also:  Waar Ruikt De Maan Naar?

  Wat is de loonsom?

  Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.