Werkwijze

Werkwijze

Aanmelding
Mensen komen op verschillende manieren met een therapeut in contact. De huisarts is een van de belangrijkste doorverwijzers, naast andere artsen. Uiteraard wordt de doorverwijzer op de hoogte gehouden van de evolutie van zijn patiënt, tenzij die daar bezwaar tegen heeft.
Daarnaast zijn er heel wat mensen, die zich op eigen initiatief aanmelden. Zij vinden de therapeut dan in de telefoongids, op het Internet of via vrienden.

Er wordt steeds op afspraak gewerkt.

Bij het eerste contact hebben de persoon en de therapeut een eerste gesprek over het probleem en de verwachtingen. Hierbij wordt er van bij aanvang gewaakt over het ontstaan van een goede therapeutische relatie.
Dit kan belangrijk zijn als het later in de therapie soms moeilijk wordt. Daarnaast wordt extra informatie gegeven over de werkwijze. Tenslotte krijgt de patiënt meestal een aantal vragenlijsten mee, die hij of zij thuis kan invullen. Op die manier is een start gemaakt van de volgende fase.

Een massage therapie introductie kan hierin een sluitende factor zijn.

Inventarisatie en holistische theorie
Zowel bij neuropsychologische als bij gedragstherapeutische interventies is een grondig onderzoek aangewezen, vooraleer men aan het eigenlijk therapeutisch werk kan beginnen. Uiteraard worden veel elementen pas duidelijk als de therapie wat gevorderd is, maar toch willen we van bij de aanvang reeds een zo volledig mogelijk beeld. Bij neuropsychologische problematieken zal het testonderzoek daarvoor de belangrijkste informatie leveren, maar is ook een grondige bevraging voorzien. Bij andere problemen zal vooral het gesprek de meeste informatie opleveren, ook al maken we gebruik van vragenlijsten.

Alle informatie wordt verenigd in wat we de “holistische theorie” noemen. Dit is een waarschijnlijke samenhang van alle problemen, oorzakelijke en in stand houdende factoren, die met pijltjes met elkaar verbonden zijn.
Het is voor iemand vaak al een verhelderend moment om op enkel blad papier zijn of haar probleem samen te zien. Hierdoor wordt het probleem tastbaarder en kan men er beter over spreken.

Probleemselectie en therapieplan
Een belangrijk voordeel van de holistische theorie is dat het de basis vormt voor de keuze van het eerste te bewerken probleem. Het is immers niet mogelijk of zeker niet efficiënt om alles tegelijk aan te pakken. Daarom starten we met een klacht. De betekenis en functie van die klacht worden onderzocht en op basis hiervan kan men dit probleem aanpakken.

Toepassing
De persoon leert dan de technieken die hem of haar in staat stellen om dat probleem aan te pakken. Dit gebeurt binnen de therapiemomenten, maar ook bij het huiswerk. Elke sessie begint met de bespreking van het huiswerk van de vorige keer. De frequentie van contacten hangt af van het probleem en de praktische mogelijkheden van de patiënt.

Evaluatie en afsluiting
Patiënt en therapeut beslissen in overleg wanneer een gesteld doel bereikt is. Dan beslist men ook of er werk gemaakt moet worden van andere klachten of dat de patiënt (en omgeving) het verder denkt op eigen kracht aan te kunnen. Veel courante problemen kunnen na 3 à 12 sessies reeds behoorlijk aangepakt worden. Dit is echter een gemiddelde. Voor elk individu en elk probleem moet dit opnieuw bekeken worden. Als het doel bereikt is, spreken therapeut en patiënt nog eens langer af na langere tijd om het lange-termijn resultaat te beoordelen